Stanovy

STANOVY
Asociace obchodních akademií ČR

Tyto stanovy upravují práva a povinnosti právnické osoby – Asociace obchodních akademií České republiky (dále jen asociace) se sídlem ve Frýdku-Místku, zřízené ve smyslu ustanovení § 20 f) občanského zákoníku, o zájmových sdruženích právnických osob.

Článek 1

Název sdružení

Název sdružení zní: Asociace obchodních akademií České republiky.

Článek 2

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je Obchodní akademie ve Frýdku-Místku, Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek.

Článek 3

Základní cíle asociace

Cílem asociace je zejména:

 • spolupracovat při tvorbě a realizaci školské vzdělávací politiky státu a právních předpisů s příslušnými orgány státní správy a parlamentu,
 • prosazovat oprávněné zájmy obchodních akademií České republiky jako právních subjektů,
 • vést své členy ke zkvalitňování úrovně středního, zejména ekonomického školství,
 • podporovat spolupráci škol i jejich zástupců se zahraničními institucemi,
 • zapojit se do činnosti národních i nadnárodních sdružení středních škol a jejich reprezentantů,
 • zajišťovat tok informací mezi jednotlivými školami, asociační radou a tiskem,
 • spolupracovat se statutárními zástupci neelejských obchodních akademií a s jinými asociacemi ve školství.

Článek 4

Členství v asociaci

Řádným členem asociace může být každá střední škola s právní subjektivitou v ČR, na níž se vyučuje studijní obor obchodní akademie. O přijetí nových členů rozhoduje valná hromada na návrh asociační rady. Obchodní akademie, jejichž ředitelé byli doposud členy Asociace ředitelů obchodních akademií Čech, Moravy a Slezska, se stávají členy Asociace obchodních akademií ČR automaticky. Čestné členství je oceněním zásluh o rozvoj ekonomického školství a uděluje je valná hromada.

Článek 5

Práva a povinnosti

Řádný člen má právo:

 • Účastnit se valné hromady, případně vyslat zástupce.
 • Být volen za člena orgánů asociace a navrhovat kandidáty k volbě.
 • Aktivně se podílet na plnění cílů a poslání asociace.
 • Podávat iniciativní návrhy ke zkvalitnění činnosti.
 • Žádat o oprávněnou pomoc asociace ostatních členů.
 • Vyjádřit se před asociační radou ke svému případnému vyloučení.

Člen je povinen:

 • Dodržovat stanovy asociace.
 • Respektovat závěry přijaté valnou hromadou.
 • Včas a dohodnuté výši platit členské příspěvky.
 • Pomáhat ostatním členům asociace.

Článek 6

Orgány asociace a jejich pravomoce

Orgány asociace jsou:

Valná hromada členů jako nejvyšší orgán asociace je oprávněna rozhodovat o všech jejich záležitostech, pokud nejsou delegovány jinému orgánu asociace. Valnou hromadu tvoří statutární zástupci členů, nebo jimi pověřená osoba. O Změně stanov může rozhodovat pouze valná hromada. Valnou hromadu svolává asociační rada nejméně jedenkrát v kalendářním roce. Kterýkoliv z členů má právo požádat radu o svolání valné hromady, svou žádost však musí zdůvodnit. O žádosti rozhodne asociační rada hlasováním. Hlasování je platné, je-li při hlasování přítomna nadpoloviční většina členů asociační rady. Asociační rada svolá valnou hromadu, hlasuje-li pro její svolání dvě třetiny přítomných členů asociační rady

Asociační rada je řídícím orgánem v době mezi jednáním valné hromady. Asociační radu tvoří volení zástupci krajů. Ti mezi sebou volí předsedu, místopředsedu a tajemníka. Všichni členové asociační rady jsou voleni valnou hromadou na dobu dvou let. Asociační rada svolává valnou hromadu a zajišťuje plnění jejího usnesení. Průběžně informuje členy o své činnosti a vyřizuje administrativní záležitosti. Navrhuje změnu stanov, pokud si to nevyhradí valná hromada. O konání vlané hromady, jakož i o konání asociační rady pořizuje pověřený člen asociační rady zápis s přesným zněním usnesení valné hromady, či asociační rady. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů, s výjimkou uvedenou v těchto stanovách.

Předseda a místopředseda asociační rady zastupují asociaci v období mezi jednáním valné hromady. Připravují, svolávají a řídí jednání asociační rady.

Tajemník připravuje podklady pro jednání asociace, vypracovává podklady pro jednání se správními orgány a organizacemi či osobami. Spravuje finanční prostředky asociace.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace. Je tříčlenná a členové jsou voleni valnou hromadou na dva roky. Do kompetence dozorčí rady patří provádění roční revize hospodaření asociace, vyřizování stížností členů. Činnost dozorčí rady řídí předseda volený valnou hromadou, který je oprávněn se zúčastňovat jednání asociační rady s hlasem poradním.

O činnosti dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou dozorčí rady.

Článek 7

Základní zásady hospodaření asociace

Prostředky k hospodaření získává asociace zejména z členských příspěvků, z příjmů z vlastní činnosti, z dotací a darů. O způsobu používání těchto prostředků je oprávněna rozhodovat pouze valná hromada, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Osvobozeny od členských příspěvků jsou ty obchodní akademie, jejichž zástupci jsou předsedou, místopředsedou a tajemníkem asociace.

Článek 8

Zánik asociace

Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O dobrovolném rozpuštění asociace rozhoduje valná hromada dvou třetinovou většinou všech členů. V případě ukončení činnosti asociace ustanoví valná hromada likvidátora, který v souladu s platnými právními předpisy rozhodne o majetku asociace.

Článek 9

Za asociaci jedná předseda asociační rady nebo zástupce pověřený asociační radou.

Vedením účetnictví a kontaktem s jinými právními subjekty je pověřen tajemník asociační rady.

Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 3. 4. 2003.

Ing. Radoslav Kučera
předseda AOA ČR

Ve Frýdku-Místku dne 3. ledna 2005

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *