Ekonomický tým 2019

Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu

Název organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
Sídlo 261 01 Příbram I, Na Příkopech 104
61100412
Zastoupená RNDr. Marcela Blažková, ředitelka
Název projektu Ekonomický tým 2019
Číslo rozhodnutí 0098/8/SOU/2019
Termín konání: 4. prosince 2019

1. Anotace projektu

Ekonomický tým je soutěž tříčlenných družstev studentů maturitního ročníku. Soutěž probíhá jako dvoukolová.

Krajské kolo sestává ze dvou disciplín:

  1. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Otázky jsou zaměřeny na aplikaci vědomostí.
  2. Zpracování a prezentace podnikatelského záměru: zadání konkrétního záměru obdrží tým na místě. Na zpracování záměru je 90 minut. Poté svůj záměr prezentuje před komisí tří posuzovatelů. Kritérii posuzování jsou odborná úroveň a způsob prezentace.

Ústřední kolo sestává ze tří disciplín:

  1. Projektová práce: Postupující týmy zpracovávají projektovou práci na zadané téma. 
  2. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie.
  3. Prezentace předem neznámého tématu z ekonomické oblasti: každý tým si připraví prezentaci v časovém limitu a následně ji přednese před porotou

2. Cíle a priority

Koncepce soutěže přímo vychází ze 4 základních cílů RVP:

a) učit se poznávat – osvojení obecných principů a strategií řešení problémů, aplikace získaných poznatků 

b) učit se pracovat a jednat – formování tvořivého postoje k problémům, hledání různých variant řešení, kritické zvažování pozitiv a negativ uvažovaných řešení

c) učit se být – rozvoj kreativity, utváření kritického a nezávislého myšlení

d) učit se žít společně – rozvoj komunikativních dovedností, týmová práce.

Jednotlivé disciplíny jsou připraveny tak, aby naplňovaly tyto cíle. Součástí hodnocení je kromě vlastních znalostí a dovedností i týmová práce, rozdělení úkolů, zapojení všech členů týmu, časové rozvržení práce, prezentace vlastních názorů, kreativita. Soutěž tak podporuje rozvoj klíčových kompetencí k učení, řešení problémů a komunikace, a to nejen u studentů, kteří se účastní ústředního kola. Vzhledem k tomu, že většina zúčastněných škol před nominací svého

týmu do krajského kola pořádá i školní kolo, do kterého jsou zapojeni téměř všichni studenti čtvrtého ročníku, je dopad soutěže velmi široký.

3. Obsah projektu, témata a použité metody či přístupy

Soutěž Ekonomický tým byla založena roku 2003, od roku 2014 probíhá jako dvoukolová.  

Na počátku školního roku (do konce října 2019) proběhla krajská kola. Střední školy, které měly zájem o účast v soutěži, nominovaly do krajského kola tříčlenný soutěžní tým ze studentů maturitního ročníku. Většina zúčastněných škol před nominací svého týmu pořádá i školní kolo, do kterého jsou zapojeni téměř všichni studenti čtvrtého ročníku.

Vítěz krajského kola postoupil do kola ústředního.

Krajské kolo sestávalo ze dvou disciplín:

a) Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test sestavují krajští organizátoři v rozsahu 60 otázek. Otázky jsou zaměřeny na aplikaci vědomostí.

b) Zpracování a prezentace podnikatelského záměru: zadání konkrétního záměru obdrží tým na místě. Na zpracování záměru je 90 minut. Poté svůj záměr prezentuje před komisí tří posuzovatelů. Kritérii posuzování jsou odborná úroveň a způsob prezentace.

Ústřední kolo se uskutečnilo 4. prosince 2019. Pořadatelem byla Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104.

Ústřední kolo sestávalo ze tří disciplín:

a) Projektová práce: Postupující týmy zpracovaly projektovou práci na téma „Vliv online marketingu a influencerů na společnost“. Hodnotitelem prací byli pracovníci Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.

b) Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho cca 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.

c) Prezentace předem neznámého tématu z ekonomické oblasti: každý tým si připravil prezentaci v časovém limitu (30 minut), následně ji přednesl před porotou (časový rozsah 10 min). Téma prezentace bylo „Jistota zaměstnání nebo riziko podnikání?“ Porota posuzující prezentace byla složena ze zástupců Asociace OA, zástupců podnikatelské sféry
a pracovníků Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Hodnotila znalost problematiky, věcnou správnost, argumentaci, vyjadřování, originalitu zpracování prezentace.

Všechny disciplíny se hodnotily bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů ze všech tří disciplín bylo stanoveno celkové pořadí týmů – viz výsledková listina.

4. Zapojení cílových skupin a partnerství

Cílovou skupinou projektu jsou žáci maturitního ročníku SŠ. Žáci 3. i 4. ročníku se soustavně připravovali na soutěž, vítězně prošli školními i krajskými koly soutěže. Soutěž jsme realizovali bez účasti partnerů. Při hodnocení prací jsme využili spolupráce s Ekonomikou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na hodnocení prezentací jednotlivých týmů se podíleli také zástupci této fakulty a zástupci firem z našeho regionu.

5. Dopad projektu a jeho výstupy – konkrétní výstupy projektu

Konkrétním výstupem projektu jsou zpracované studie na téma „Vliv online marketingu
a influencerů na společnost“. Tyto práce jsou uložené v knihovně pořadatelské školy a jsou k dispozici všem zájemcům k prostudování. Výsledky testů a prezentací poskytují zpětnou vazbu všem zúčastněným školám, zvláště vyučujícím odborných předmětů, kteří je mohou využít k autoevaluaci. Současně jsou podnětem k případné úpravě ŠVP odborných předmětů. Pro další organizátory doporučujeme možnost natočit video s prezentacemi jednotlivých týmů, aby po ukončení soutěže měli vyučující možnost zhodnotit a porovnat jednotlivá vystoupení
a vyvodit z nich závěry pro přípravu dalších týmů. Nejen vyučující, ale i sami zúčastnění studenti se mohou poučit z případných chyb, srovnat výkony soupeřů; poznatky jim mohou pomoci při maturitní zkoušce, přijímacích zkouškách na vysoké školy, případně u přijímacích pohovorů, a zlepšit tak jejich šance na trhu práce.

Nemalým dopadem s přesahem do charitativní pomoci měl také doprovodný program, který byl pro soutěžící připraven z toho důvodu, aby byl využit volný čas během čekání na další část programu. Studenti vyráběli KIWANIS panenky, které pomáhají malým dětem při zjišťování diagnózy jejich nemoci, usnadňují vyšetření a pomáhají překonat samotu při hospitalizaci. Každý soutěžní tým vyrobil svoji panenku, kterou mohl během soutěže použít jako maskota,
a pak byly panenky předány prezidentovi KIWANIS klubu Příbram. Tato akce měla od studentů velmi pozitivní ohlas, uvědomili si sounáležitost a příležitost pomoci.

6. Viditelnost projektu a využití výsledků projektu

Veřejnost byla o konání ústředního kola soutěže informována prostřednictvím webových stránek školy (www.oapb.cz), facebooku a tisku:

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/pribramska-obchodni-akademie-hostila-finale-souteze-ekonomicky-tym-40310469

Zpráva o průběhu a výsledcích ústředního kola bude přednesena na jednání Rady Asociace obchodních akademií (leden 2020) a valné hromadě AOA (březen 2020). Výsledky, připomínky a náměty budou využity při pořádání dalšího ročníku v roce 2020. Poznatky z ústředního kola byly dále prezentovány na poradě ředitelů obchodních akademií Středočeského kraje a budou využity při přípravě studentů k soutěži v dalších ročnících.

Projektové práce odevzdané v rámci soutěže v roce 2019 jsou k dispozici v knihovně školy OA a VOŠ Příbram.

Panenky KIWANIS budou vystaveny na Společenském večeru KIWANIS klubu Příbram a pak předány dětem.

7. Vyhodnocení projektu a návazné aktivity

Cíle projektu byly v plné míře dosaženy:

  • pravidla soutěže byla zveřejněna na webových stránkách asociace www. asociace-oa.cz
  • krajská kola proběhla v období červen – září 2019 ve všech krajích kromě Plzeňského
  • ústřední kolo proběhlo 4. 12. 2019 na OA a VOŠ Příbram, zúčastnilo se ho 13 týmů

Ve školním roce 2019/2020 proběhne další ročník soutěže. Pořadatelem bude Obchodní akademie a Hotelová škola, Havlíčkův Brod.

Vyhodnocení proběhlo na setkání realizačního týmu OA a VOŠ Příbram, tým zhodnotil zadané testové otázky, jejich kvalitu a relevantnost, bodové hodnocení i práci poroty. K hodnocení byla využita i zpětná vazba – připomínky soutěžních týmů a jejich učitelů. Žádné závažné připomínky se nevyskytly, zpětná vazba byla vesměs pozitivní.

8. Statistické údaje

Uveďte počty podpořených nadaných žáků:

      Počet účastníků ústředního kola:       39 žáků SŠ (4. ročník)

      Počet účastníků krajských kol:          195 žáků SŠ (3. – 4. ročník)

Počet hodin vzdělávací aktivity

Uveďte počty lektorů: 

  • 13 pedagogů, kteří připravovali týmy
  • 10 pedagogů, kteří připravovali ústřední kolo soutěže

Uveďte počty zapojených dobrovolníků             0

Kontaktní osoba k věcnému plnění projektu (jméno, e-mail, příp. telefon):

            RNDr. Marcela Blažková, mblazkova@oapb.cz, tel. 728 724 509

V Příbrami 2020-01-16

RNDr. Marcela Blažková, ředitelka