Ekonomický tým 2022

Soutěž Ekonomický tým je dvoukolová:

  • krajské kolo
  • ústřední (celostátní) kolo.

Střední školy, které mají zájem o účast v soutěži, nominují tříčlenný soutěžní tým ze studentů do příslušného krajského kola. Každá škola může nominovat i více týmů.

Soutěžní disciplíny

  1. Krajské kolo

Krajské kolo sestává ze dvou disciplín:

  1. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test sestavují krajští organizátoři v rozsahu 60 otázek. Otázky jsou zaměřeny na aplikaci vědomostí.
  2. Prezentace na dané téma: zadání konkrétního záměru obdrží tým na místě. Na zpracování záměru je 30 minut. Poté tým prezentuje svůj záměr před komisí minimálně tří posuzovatelů. Kritérii posuzování jsou odborná úroveň a způsob prezentace. Příprava se koná bez využití online i offline nástrojů (pomůcek)

Téma prezentace vznikne po dohodě zástupců škol v den konání soutěže

Obě disciplíny se hodnotí bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů z obou disciplín se stanoví pořadí týmů. V případě shodného počtu rozhoduje hodnocení testu. Do celostátního finále postupuje vítěz krajského kola a poté další týmy, které v rámci celé republiky dosáhly nejvyššího bodového hodnocení. Maximální počet soutěžících týmů ve finále je 15. Bodové hodnocení krajského kola je podkladem pro postup do finále a nepromítá se již do hodnocení finále.

  1. Ústřední (celostátní) kolo

Ústřední kolo sestává ze tří disciplín:

  1. Projektová práce: Postupující týmy společně zpracují v místě soutěže projektovou práci na zadané téma. Práce je hodnocena týmem hodnotitelů podle kritérií zasílaných při vyhlášení soutěže, tj. reálné využití v praxi, různost a bohatost řešení, věcná správnost, úplnost a objektivnost zpracování a dodržení požadavků na úpravu. Délka na vyproacování daného tématu je v rozsahu 300 minut
  2. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho cca 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.
  3. Prezentace předem neznámého tématu: každý tým si vylosuje téma z oblasti ekonomiky a poté připraví jeho prezentaci v časovém limitu (30 minut), následně ho prezentuje před porotou v časovém rozsahu 10 min. Porota posuzující prezentace je složena ze zástupců Asociace OA, pedagogického doprovodu, dané vysoké školy, eventuálně zástupců podnikatelské sféry. Cílem prezentace je zjistit všeobecný přehled studentů o dané problematice. Témata jsou formulována jako podnět k přemýšlení. Příklady témat z předcházejících ročníků: „Práce v ČR nebo v zahraničí?“, „Máme dovážet výrobky, které jsme schopni produkovat sami?“, „Je vyšší cena zárukou vyšší kvality?“. Téma prezentace zveřejní předseda Asociace OA ČR nebo jím pověřený zástupce v den konání soutěže

Všechny disciplíny se hodnotí bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů ze všech tří disciplín se stanoví celkové pořadí týmů. V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení testu, poté hodnocení prezentace.

Organizační zabezpečení soutěže

Krajská kola

Na valné hromadě Asociace OA je vždy určena jedna škola v kraji, která zabezpečí krajské kolo. Organizátor zašle pokyny k soutěži dané škole nejpozději do 10. září.

Krajské kolo se koná nejpozději do 15. října, poté zašle organizátor bezodkladně jméno vítězného týmu celostátnímu organizátorovi

Ústřední (celostátní) kolo

Školu, která zorganizuje ústřední kolo, určuje valná hromada Asociace OA. Finále probíhá ve dvou dnech.

Každý tým obdrží od organizátora ústředního kola individuální rozpis organizace, ve kterém je uveden čas a místa konání testu, přípravy na disciplínu prezentace a samotná prezentace.

1. den: Projektová práce na dané téma v místě konání soutěže

2. den: Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho cca 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.

            Prezentace předem neznámého tématu z ekonomické oblasti: každý tým si připravil prezentaci v časovém limitu (30 minut), následně ji přednese před porotou (časový rozsah 10 min). Porota posuzující prezentace byla složena ze zástupců Asociace OA, pedagogického doprovodu, dané vysoké školy, eventuálně zástupců podnikatelské sféry. Hodnoceny jsou: znalost problematiky, věcná správnost, argumentace, vyjadřování, originalita zpracování prezentace a dodržení časového rámce

Ústřední (celostátní) kolo se koná do 15. prosince