Ekonomický tým 2018

Soutěž Ekonomický tým

Soutěž Ekonomický tým je dvoukolová:

 • krajské kolo
 • ústřední kolo.

Střední školy, které mají zájem o účast v soutěži, nominují tříčlenný soutěžní tým ze studentů maturitního ročníku do příslušného krajského kola. Každá škola může nominovat i více týmů.

Soutěžní disciplíny

 1. Krajské kolo

Krajské kolo sestává ze dvou disciplín:

 1. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test sestavují krajští organizátoři v rozsahu 60 otázek. Otázky jsou zaměřeny na aplikaci vědomostí.
 2. Zpracování a prezentace podnikatelského záměru: zadání konkrétního záměru obdrží tým na místě. Na zpracování záměru je 90 minut. Poté svůj záměr prezentuje před komisí tří posuzovatelů. Kritérii posuzování jsou odborná úroveň a způsob prezentace.

Zadání disciplín je sestaveno tak, aby vyžadovalo spolupráci všech členů týmu (např. rozdělení otázek v testu, společná prezentace všech členů týmu).

Obě disciplíny se hodnotí bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů z obou disciplín se stanoví pořadí týmů. V případě shodného počtu rozhoduje hodnocení testu. Do celostátního finále postupuje vítěz krajského kola a poté další týmy, které v rámci celé republiky dosáhly nejvyššího bodového hodnocení. Maximální počet soutěžících týmů ve finále je 30. Bodové hodnocení krajského kola je podkladem pro postup do finále a nepromítá se již do hodnocení finále.

 1. Ústřední kolo

Ústřední kolo sestává ze tří disciplín:

 1. Projektová práce: Postupující týmy společně zpracují projektovou práci na předem zadané téma. Tyto práce vyhotoví na svých školách a odešlou je k vyhodnocení organizátorovi finále (příklady témat z předcházejících let: „Jak byste proměnili svou školu“, „Kam se v dnešní době vyplatí a nevyplatí investovat“). Projekt je hodnocen týmem hodnotitelů podle kritérií zasílaných při vyhlášení soutěže, tj. reálné využití v praxi, různost a bohatost řešení, věcná správnost, úplnost a objektivnost zpracování a dodržení požadavků na úpravu.
 2. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho cca 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.
 3. Prezentace předem neznámého tématu: každý tým si vylosuje téma z oblasti ekonomiky a poté připraví jeho prezentaci v časovém limitu (30 minut), následně ho prezentuje před porotou v časovém rozsahu 10 min. Porota posuzující prezentace je složena ze zástupců Asociace OA, pedagogického doprovodu a zástupců podnikatelské sféry. Cílem prezentace je zjistit všeobecný přehled studentů o dané problematice. Témata jsou formulována jako podnět k přemýšlení. Příklady témat z předcházejících ročníků: „Práce v ČR nebo v zahraničí?“, „Máme dovážet výrobky, které jsme schopni produkovat sami?“, „Je vyšší cena zárukou vyšší kvality?“.

Zadání disciplín vyžaduje spolupráci všech členů týmu (např. rozdělení otázek v testu, společná prezentace všech členů týmu). Všechny disciplíny se hodnotí bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů ze všech tří disciplín se stanoví celkové pořadí týmů. V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení testu, poté hodnocení prezentace.

Organizační zabezpečení soutěže

Krajská kola

Na valné hromadě Asociace OA (březen – duben) je vždy určena jedna škola v kraji, která zabezpečí krajské kolo. Organizace krajského kola vychází z podkladů, které dala k dispozici  Obchodní akademie Pelhřimov. K dispozici jsou veškeré materiály – časový plán organizace, prezenční listina, pozvánky, zadání testu a témat, přihláška, kritéria hodnocení prezentace, rozpis organizátorů atd.

Organizace přiměřeně odpovídá organizaci finále, která je popsána dále.

Ústřední kolo

Školu, která zorganizuje ústřední kolo, určuje valná hromada Asociace OA. Při organizaci se také vychází z materiálů, které byly používány v průběhu předcházejících let organizování soutěže. Finále probíhá v jeden den, přibližně mezi 8:00 – 15:00, a to na počátku prosince daného roku.

Každý tým obdrží individuální rozpis organizace, ve kterém je uveden čas a místa konání testu, přípravy na disciplínu prezentace a samotná prezentace.

První disciplína (projekt) je časově oddělena ode dne konání finále. Týmy, které postoupily do finále, zpracují projekt podle zadání a zašlou ho na adresu organizátora finále. Projekty posuzují hodnotitelé podle předem připraveného hodnotícího listu.  V hodnotícím listu se uvádí počty bodů a písemné zdůvodnění. Posouzení trvá obvykle maximálně tři týdny. Hodnocení projektů se zveřejní v den konání finále a tvoří jednu třetinu bodového hodnocení z celkového maximálního počtu bodů.

V den konání ústředního kola soutěž začíná testem, kdy v každé učebně mohou být maximálně dva týmy. Týmy při řešení testu komunikují. Dozor tvoří vždy vyučující – jedním z nich je pedagog, který je v pracovním poměru na škole organizátora finále, druhým je pedagogický dozor z řad soutěžících škol. Platí zásada, že dozor nemohou tito pedagogové vykonávat v učebně, kde soutěží tým z jejich školy. Přidělení dozorů se provádí při ranní prezenci účastníků. Opravu provádí vždy dvojice hodnotitelů. Z nich každý provádí opravu samostatně a poté své výsledky porovnávají. Celkové bodové hodnocení se předává do centra soutěže, kde je zapracováno do celkové výsledkové listiny.

Po přestávce týmy pokračují prezentacemi. Týmy k nim nastupují postupně podle svých individuálních rozpisů. Obvykle je vybráno 5 témat, pro jejichž hodnocení je sestavena komise. Prezentace probíhají v přijatelném časovém rozpětí, aby soutěž mohla být v daný den i vyhodnocena. Po vystoupení každého týmu má tříčlenná porota 5 minut na předběžnou poradu o právě proběhlé prezentaci. Hodnocení provádí každý člen poroty samostatně. Opět platí zásada, že pokud je jedním ze členů komise pedagog, nemůže se účastnit hodnocení svého týmu. Pro hodnocení prezentací jsou vypracována sjednocená kritéria. Záznam o hodnocení týmů podle těchto kritérií provádí každý člen poroty do svého záznamového archu. Předseda  shrne hodnocení členů poroty do celkového přehledu a předá do centra soutěže, kde je hodnocení zapracováváno do celkové výsledkové listiny.

Termíny

 • Krajská kola – do konce října
 • Ústřední kolo – prosinec

Ekonomický tým 2018 – Celostátní finále Písek

Eva Kopřivová

Patnáctý ročník celostátní soutěže Ekonomický tým 2018 organizovala Obchodní akademie a Jazyková škola Písek. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úterý, 4. 12. 2018, se sjeli na školu organizátora vítězové krajských kol, celkem se soutěže zúčastnilo 13 týmů, všechny týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků.

Na slavnostním zahájení v nové aule školy přivítal ředitel školy Mgr. Sekyrka Pavel, Th.D jak účastníky soutěže s pedagogickými doprovody, tak všechny hosty, mezi kterými byli pan Mgr. Richard Žert, předseda Asociace OA ČR, paní Ing. Ivana Nepovímová, ministerský rada, hodnotitelé projektových prací pan Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a pan Ing. Petr Štumpf, Ph.D. z katedry obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a ředitelé obchodních akademií Ing. Aleš Kubíček, RNDr. Marcela Blažková, Ing. Mgr. Jiří Haičman, Mgr. Soňa Veisová a Ing. Radek Kučera.

Po úvodní zdravici začala samotná soutěž, která se skládala z 80minutového testu v elektronické podobě z odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologií. Celkem bylo 80 otázek. Současně probíhala další část soutěže a to desetiminutová prezentace na téma „Jak je bydlení dostupné pro současnou mladou generaci?“. Téma bylo tajné a přivezl ho předseda Asociace OA ČR. Odborná porota byla šestičlenná a skládala se z řad hostů. Kromě těchto disciplín bylo do úspěšnosti týmů zařazeno hodnocení projektové práce na téma „Sdílená ekonomika“. Všechny části měly stejné 100bodové hodnocení.

Před vyhlášením výsledků a slavnostním ukončení čekalo na všechny zúčastněné v aule překvapení.. Byla vyhlášena soutěž v psaní na starých psacích strojích krásného, ale náročného textu „ Školní pravidla ze zprávy o stavu pokroku školství 1777“. První místo získala paní zástupkyně OA Písek Ing. Hana Karolyiová.

Před samotným vyhlášením výsledků soutěže proběhlo hodnocení prezentací a projektových prací. Následovalo vyhlašování nejlepších týmů.

Nejlepším ekonomickým týmem České republiky se stal tým OA Olomouc ve složení Barbora Kuzmíková, Ivana Mariánková a Lukáš Šafář pod vedením Ing. Dagmar Sekaninové. Tým získal 213 bodů. Druhé místo obsadil tým OA Svitavy s 207 body a na třetím místě se umístil tým OA Ústí nad Labem s 205 body. Uvedené týmy obdržely krásné dorty a věcné ceny. Příští ročník se koná na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Příbram.

Více na: http://oa-pisek.cz/aktuality/aktuality/2019/ekonomicky-tym-2018-celostatni-finale-pisek